ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބުންގެ ގޮތުން ދެބޭފުޅަކު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
12 ޑިސެންބަރު 2009
މި ސަރުކާރުގެ މިދިޔަ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިފައިވާނަމަ، އެ ޙައްޤެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ލިބިގެންވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ޤައުމީ ޓީމު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ނުވަތަ އެޓީމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސިޔާސީ ފައިދާ ހޯއްދަވާކަށް ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ޑިސެންބަރު 2009
ރާއްޖެއަށް އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތުގެ އަމާޒަކީ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކެއް ލިއްބައިދޭ މުޖްތަމަޢެއް އުފެއްދުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޑިސެންބަރު 2009
މާދަމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ދުވަހާއި މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
10 ޑިސެންބަރު 2009
އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ ރާވައިގެން މަޝްވަރާގެ އުސޫލުގެ މަތިން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޑިސެންބަރު 2009
އަންގ ސަން ސޫ ޗީ ދޫކޮށްލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވާފައިވާ ގޮވާލެއްވުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރ ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރާ ގުޅުއްވައި ޓީމަށް ހިތްވަރުދެއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2009
އަލަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން، މިހާރު ނުހެދި އޮތް 64 ރަށާމެދު ޢަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ޖަޕާން-މޯލްޑިވްސް ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
10 ޑިސެންބަރު 2009
މަސްވެރިކަމަށް، ޚާއްޞަކޮށް އެކުއަރކަލްޗަރގެ މަސްވެރިކަމަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ގަސްދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޑިސެންބަރު 2009