ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން އުފައްދަވާ ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ހޯއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން
އިޢްލާނު ކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2009
ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޑިއަން އިންޑަސްޓްރީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އޭ.އައި.ބީ.ޑީ.ގެ އެހީ ހޯއްދެވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
29 ޖަނަވަރީ 2009
ދިޔަމިގިއްޔަކީ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން ތަޢްލީމުދޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި، އެރަށުގެ ތަޢްލީމީ ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ،
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރުން އެކި ޚިދްމަތްތައް ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ، ސަރުކާރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯއްދެވުމަށް ނޫން ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހޯއްދަވައި ދެއްވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2009
ގާދިއްފުށީގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އެރަށަށް ސަރުކާރުން ދޯންޏެއް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2009
އާމްދަނީ އިތުރުކުރެއްވުމާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރެއްވުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަރަށްބޮޑު އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2009