ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރައްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2021
އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގައި ޖީސީއީ އޯލެވެލްގެ ކެމިސްޓްރީ ހަދަައި އޭ ސްޓާރ ހޯދި ރަޔާން ރިޔާޒް ޢަބްދުލް ވާޙިދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އޭނާއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮގަސްޓް 2021
ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަންޖެހުމާއި، ރަށްރަށުން މާލެގެންނަންޖެހުން މަދުކުރުމަށް އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލުގެ 7 ރަށަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފި
19 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގާދިއްފުށީ ކައުންސިިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އެންމެން ގުޅިގެން ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫގެ ދަނޑުވެރިންނާާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ދަނޑުވެރިން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ދިމާވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫ ކައުންސިިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރުން ކަނޑޫދޫގައި މިދިޔަ 15 އަހަރު ކުރިޔަށްނުގެންދާހާ ގިނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަންދޫގެ މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ
19 އޮގަސްޓް 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަންދޫ ގެ ބައެއް އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަން ބައްލަވައިލައްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021