ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްދޫގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ގާތުން އަޑުއައްސަވަން ރަސްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވީތީ ރައީސަށް ކައުންސިލުން ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތޮއްޑޫގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފައި ރަށަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުންކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިންނާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ހަ ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2021
ސަރުކާރުން މިއޮތީ މަތީ ތަޢުލީމަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން އަމާޒުކުރި ކޮންމެ މިސްރާބަކަށް އެ ކުދިން ގެންގޮސްދޭން ތައްޔާރަށް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 އޮކްޓޫބަރު 2021
މައުލިދުއް ނަބަވީގެ ޒިކުރާ އައުކުރާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަޒުމަކަށް ހަދަންވީ މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި، ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި ހިއްސާކުރައްވާފައި
17 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގެ ފައިނަލްގައި އިންޑިއާ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2021