ނައިޓްރޮޖަން މެނޭޖްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ޕޮލިސީތައް ހަދައި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ނޮވެންބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅުގެ އެންމެ ފަސޭހަ ބަނދަރު ދަރަނބޫދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވުމަކީ ކުޑަރަށެއްް ބޮޑުރަށެއް ތަފާތު ނުކޮށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
27 ނޮވެންބަރު 2022
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ "ހައިލެވެލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ" ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވަވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ނޮވެންބަރު 2022
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2022
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2022
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2022
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ސަފީރުންގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2022
ޤައުމެއްގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެޤައުމެއްގައި އުފެއްދޭ މަސައްކަތްތެރި ޖީލަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ނޮވެންބަރު 2022
"ޕްރެޒިޑެންޓްސް ބެޖް" ޙާޞިލުކުރި ގަރލްގައިޑަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބެޖު ދެއްވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2022