މިދިޔައަހަރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނު ކުރެއްވި ގިނަ ކަންތައްތައް ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައި- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
7 އޮގަސްޓް 2022
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު ހިތް ހަމަޖެހުމާއެކު އައު އަޒުމަކާއެކު ކިޔެވުން ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަރިވަރުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2022
ސަރުކާރަށް އަދި ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާއަށް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ހައިވަކަރު އަޙްމަދުފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 އޮގަސްޓް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ހަތަރު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުމްބާއީގެ ޖަވާހިރްލާލް ނެހުރޫ ޕޯޓް ޓްރަސްޓަަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2022
އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ބޭއްވި އިންޑިއާ – މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ފޯރަމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
3 އޮގަސްޓް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބޮމްބޭ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ޝަރަފުގައި މަހަރަޝްތްރާގެ ގަވަރުނަރު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2022
ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާޙައުލެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެއްވައި، އިންޑިއާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަޢުވަތު ދެއްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022