ފުވައްމުލައްސިޓީ، ހޯދަނޑު އަވަށު، މާވަށް، ފާޠިމަތު ޢާފިޔާ ޢަލީ، އެކަނިވެރި މައިންގެ ޢިނާޔަތާ އަދި ޔަތީމު ކުދީންނަށް އަޅައިލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އޮތް ގޮތާއި މެދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
5 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މާލެ ސިޓީ، ހ. މެލްބާން، އިބްރާހީމް ސަމާހު، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާގޮތާމެދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
4 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހއ.ބާރަށު، މަދޮށިމާގޭ، ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް މަނިކު، މާރުކޭޓުގެ ޙާލަތާ އަދި ބިދޭސީން ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާތީ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
3 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ނ.ކުޑަފަރީ، ލަކީކޯނަރ، ޒޫނާ ނަސީމް، ވިލިމާލޭ މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދަށް ގެންނަން ފެންނަ ބައެއް ބަދަލުތަކާމެދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
2 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު، ހިޖުރަ، ޢަބްދުލްޣަނީ، މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
1 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު