ކ.މާފުށީ، ޖަންބުމާގޭ، އަޙްމަދު ސަމީރު، މާފުށްޓަށް ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ވަޢުދާ ބެހޭގޮތުންނާ، ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
15 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރ.މީދޫ، ނަރުގިސް، ޠާހާ ޙުސައިން، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ މަޝްވަރާ ސަރުކާރުން ހޯދުމާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
14 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ތ.މަޑިފުށީ، ތަރިވިދާގޭ، އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ހުންނަ ފައްތިޔާދޯނިތައް ނަގަން އަންގާތީ، އެކަމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
13 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މާވަށު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް، ލ.މާވަށު، ދުންފިނިގޭ، ޒުލައިޚާ ރަފީޢު، ޤައުމިއްޔަތުގެ މާއްދާ ލ. އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
12 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރ.އުނގޫފާރު، ދުލިހުރާގޭ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް، އެރަށު ބިންހިއްކުމުގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
11 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ތ.ކިނބިދޫ، އުފާ، ޢާއިޝަތު ރައުނާ މުޙައްމަދު، ކިޔެވުން ނިންމައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ކުދީންނަށް ރަށުގައި ތިބެ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެއްވޭނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
10 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ތ.ކިނބިދޫ، ނަރުގިސްވިލާ، ޢާއިޝަތު ވަސީލާ، ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
9 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ތ. ވޭމަންޑޫ، ދޫނިގޭ، އާދަމް ރިފާޒް، މި ދައުރުގައި ތ. އަތޮޅަށް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެ ރިސޯޓްތައް އިތުރުވާނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
8 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 21308، އަޙުމަދު ޝަރީފް، ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑީއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
7 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް 104، ފާޠިމަތު އާދަމް، ސަރުކާރުން ފްލެޓް ބަހާ ގޮތާއިމެދު ފެތުރޭ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދެވުމަށް ކުރެއްވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
6 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު