ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ދެއްވާ ހަފްތާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު، މި ރަމަޟާންމަހުވެސް ފޮނުއްވާނީ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރުއެވެ.

މާދަމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، މި ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގައި ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ބާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާތީ، މިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރެއްވި މުހިންމު ދައުރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރައްވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ޕާކިސްތާނަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ މައްޗަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައި، ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ.