ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށާއި، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ތުރާކުނު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވީ، ތުރާކުނު ދިލްކުޝާގޭ ޢަލީ ޢައްބާހެވެ. އުތީމު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވީ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ޢާލަމް އަޙްމަދު ރިޟްވާނެވެ.