ސުވާލު:
އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ރައީސްއާއި ކޮށްލަން އޮތް، ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވޭ އީ-ވޮލެޓްގެ ޚިދުމަތް ފައްޓާނެކަމަށް. އީ-ވޮލެޓްގައި ހުންނަ ލާރި ނެގޭނެކަމަށް. ދެން އޭގެ އަޕްޑޭޓްއެއް އަދި ނާންނާތީ އަޅުގަނޑުމެން އޭތި ބަލާލަން ބޭނުންވާތީ.

ޖަވާބު:
އާދެ! ޢަބްދުﷲ އިނާންގެ ސުވާލަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެކަމަކަށް މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރަށް އެބަހިނގާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ލަސްވެގެން އީ-ވޮލެޓްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް.