ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް،‏ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ސ.ފޭދޫ ޕިންކްހައުސް، އަލްއުސްތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދާއި، ގއ.ދާންދޫ ހަނދުވަރީވާދީ، އަލްފާޟިލާ ނިޝާމާ މުޙައްމަދު މިއަދު އެ މަޤާމުތަކުން ވަކިކުރައްވަފިއެވެ.