ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ، ގަލޮޅު ދަނބުކޮކާ އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ މޫސާއެވެ. އޭނާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ފެންވަރުގައެވެ.