Honourable Ahmed Siyam, owner of the Sun Siyam Group, Mr. ‎Thamheed, the General Manager of this group, Executives, staff, ‎patrons, Ladies and Gentlemen;‎

Assalaam Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakaathuh,‎

It is my pleasure to be here this evening. May I take this opportunity to ‎thank Honourable Siyam for inviting me to the celebration of the launch ‎of Sun Siyam Iru Fushi Maldives, a new addition to the luxury hotel ‎enchantment of the Maldives. Honourable Siyam Mohamed, the ‎chairman of Sun Siyam Group is a leading entrepreneur in the Maldives. ‎He is of course also a member of parliament. As the leader of the ‎Maldives Development Alliance, Honourable Siyam is a senior leader of ‎my governing coalition. Even more noteworthy, Honourable Siyam has ‎been a dear friend for many years. ‎

Tourism is surely the hub of our economic development. Last year, we ‎celebrated over one million tourists’ arrival, remarkable achievement ‎indeed! I thank all hoteliers, travel agents, tourism industry staff and ‎administrators on reaching this milestone. In the few months since I ‎assumed office, already over 300,000 tourists have visited the Maldives, ‎bringing over 70 million US dollars in foreign currency revenue. We have ‎a very strong vision on tourism development. In this Government’s 5 ‎year term, I hope to;‎

• Develop 50 new resort properties
• Introduce vertical tourism
• Position Maldives as a “Vacation Home”‎
• Develop live-aboard marina infrastructure
• Develop medical tourism and world class facilities that would be ‎the envy of many in the region, and
• Introduce educational tourism

Ladies and Gentlemen,‎

‎27 years ago, in 1987, Mr. Siyam laid his foundation in tourism sector ‎with a great vision. Today, Honourable Siyam is a tourism leader. He is ‎loved and respected also for his philanthropic activities. An astute ‎politician, Honourable Siyam is the leader of the youngest, yet, fast ‎growing political party in the country. ‎

Iru Fushi Beach and Spa, rebranded as, Sun Siyam Iru Fushi, has a ‎successful history. This resort is one of the top class luxury resorts in ‎Maldives and is popular among tourists across the globe. ‎

Once again, I thank Mr. Ahmed Siyam Mohamed, Mr. Abdulla ‎Thamheed, the management and staff of Sun Siyam Iru Fushi for giving ‎me this opportunity. I wish Sun Siyam Iru Fushi, the Sun Siyam Group ‎and my honourable friend Siyam every success in the endeavour. ‎

And dear guests, may you have a blissful stay on this heavenly property.‎

Thank you.‎

بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

‏ހަމަ ދިވެހިބަހުން ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. މިރޭގެ ‏‏މި ޙަފްލާއަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ޙަފްލާއެއް. އެހެން ނަމަވެސް، މޫސުމް ތަންނުދޭކަންނޭނގެ. ‏‏އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ، ސިޔާމް ރަމްޒުކޮށްދެނީ، ‏‏އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އުންމީދޭ. ތަފްޞީލަކަށްދާކަށް ނެތިން. އެހެން ނަމަވެސް، މި ‏‏ޕްރޮޕަޓީ މިގޮތަށް ޑިވެލޮޕްވެގެން އައީމަ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ދިވެހިންނަށް ‏‏މި ޓުއަރިޒަމް ޞިނާޢަތުގައި އޮތް ފުރްޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދެޔޭ. ‏‏އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަޢުދެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ، ޓުއަރިޒަމްގައި ‏‏މަސައްކަތް ކުރާއިރު، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލަކީ، މިތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ‏‏މުވައްޒަފުންނަށް، މިތަންތަނުގެ ޙިއްޞާއިން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ގަނެވޭނެ ފުރްޞަތު ‏‏ތަނަވަސްކޮށްދޭނަމޭ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި، ބައެއް ރިޒޯޓްގައި އަޅުގަނޑު މިކަން ‏‏ކުރަން ނިންމައިފިން. އަދި ބައެއް ރިޒޯޓްތަކުން މިކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ކަށަވަރު ބަސް ‏‏ދީފައިވަނީ. ‏

‏އެހެންވީމާ، މި ޕްރޮޕަޓީތައް ހައި އެންޑް މާކެޓަށް ކޭޓަރ ކުރާ ޕްރޮޕަޓީތަކުން ‏‏ހަމައެކަނި ލިބޭނީ މުސާރައާއި އިތުރު ޢިނާޔަތެއް ނޫން. މިތަންތަނުގައި މުއްސަނދި ކަމުގައި ‏‏އިންވެސްޓްކޮށްގެން، އޭގެ ނަފާ ލިބުމުގެ ފުރްޞަތު، ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ‏‏އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގައި ހުޅުވިގެންދާނެ. މިކަމުގައި ހުރިހާ ހޮޓެލިއަރުންނަށް، އަޅުގަނޑަށް ‏‏ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ‏

‏ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދިކަމަކީ، ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އޭގެ ޙިއްޞާ ނޯންނަ މުއްސަނދި ‏‏ކަމެއް ކަމަށްވަންޏާ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރިއަކަށް ނުދާނެ. އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ‏‏ސިޔާމް ވިދާޅުވި، މިރޭ އަޅުގަނޑު އެނައުންސްމަންޓް ހަދަން. ސިޔާމްގެ މި ޕްރޮޕަޓީގެވެސް، ސަން ‏‏ސިޔާމް ޕްރޮޕަޓީގެވެސް އެމަނިކުފާނު ޤަޞްދުކުރައްވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި، ‏‏އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ، ސިޔާމް ޤަޞްދު ކުރައްވާފައި އޮތީ، 40 ޕަސެންޓަކީ ‏‏މިދެންނެވި ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށާއި، ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަން ޚިޔާލު ކުރައްވާ ‏‏ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި. ފިލޮންތްރޮޕިކް ކަންތައްތަކަކީ، ހަމައެކަނި ތަންތަނަށް ޞަދަޤާތް ކުރުމެއް ‏‏ނޫން. މިއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ފުރްޞަތެއް. ‏

‏އެ ސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރު މިތަންތަނުގައި ‏‏މަސައްކަތް ކުރާއިރު، މިރަށުގެ ސަކްސަސްއަކީ ސިޔާމްގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެ ވިދާޅުވިގޮތަށް، ‏‏ވަރަށް ވަރުގަދަ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެއް. ހަމައެޔާއެކީ އެހާ ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތެރި ޓީމެއް ‏‏އެމަނިކުފާނާއެކީ އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި، މިކަންކަން ކޮށްދެއްވަން ތިއްބެވީމަ. އަޅުގަނޑުމެން ‏‏ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އިންޑަސްޓްރީގައި އައިއްސަ، މެހްމާނުންނަށް ކަންކަންކޮށްދޭއިރު، މިހިސާބަށް ‏‏އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދްމަތް ދިޔައީމަ، ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެނީ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ސިޔާމަށް ދަންނަވާލަން ‏‏ބޭނުންވަނީ، ސިޔާމްގެ ޓީމަށް ދަންނަވާލާނީ، މިއީ ހަމަ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮންޓިނިއުއަސް ބެޓްލްއެކޭ. ‏‏އެކްސަލަންސް އެޗީވް ކުރުމަށްޓަކައި، ނިއު ފްރޮންޓިއަރ އޯޕަން ކުރުމަށްޓަކައި އަބަދު އަބަދުމެ ‏‏ތިބެންޖެހެނީ ރިސަރޗް ކޮށްކޮށް. މި ވަދެވެނީ ހުއްޓާނުލެވޭނެ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރެއަށް. ‏‏އެހެންވީމާ، ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އިންޑަސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ، އަބަދުވެސް ‏‏އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހްމާނުން ދާންޖެހޭނީ އުފާވެރިކަމުގެ ފިލާވަޅުތަކެއް، ނޫނީ ‏‏ތަޖުރިބާތަކެއް، އިޙްސާސްތަކެއް ހިފައިގެންނޭ.‏

‏އެހެންވީމާ، ސިޔާމް ތިޔަ ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ، މަނިކުފާނަށް ‏‏ކާމިޔާބު ލެއްވުން އެދި އަޅުގަނޑު ދުޢާކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިކަހަލަ ‏‏ޕްރޮޕަޓީތަކުގައި، ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އޮތް ފުރްޞަތަކީ، މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ‏‏ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުންވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތަނަވަސްވެގެންދާނެ ފުރްޞަތެކޭ. ‏

‏މިރޭގެ މި ޙަފްލާ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން ދިޔައީސްކަންނޭނގެ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ‏‏މި ދާއިރާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ވިސްނަނީ އެންޝޯންޓްމަންޓަށް. އެހެން ނަމަވެސް، މިތަނުގައި ‏‏ހަނދެއްވެސް ނެތް. ތަރިތަކެއްވެސް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ރަޙުމަތުގެ ވާރޭ. ‏‏އަޅުގަނޑު ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަން. ‏

‏ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އުފާވެރި، ބާއްޖަވެރި ރެޔަކަށް އެދެން. އަދި އަޅުގަނޑު ‏‏އެދެނީ، އަޅުގަނޑުގެ އަޚު އަޙްމަދު ސިޔާމަށް، އަޙްމަދު ސިޔާމްގެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި، އަދަށްވުރެ ‏‏ފެހި މާދަމައެއް. އަދި މުސްތަޤްބަލް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް މިންވަރު ކުރެއްވުން. ‏

والســّلام عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه

‎____________________________‎