ފޮޓޯ ގެލަރީ

ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެރަށު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫ.އޭ.އީގެ ދުބާއީއަަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
31 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫ.އޭ.އީގެ ދުބާއީއަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
27 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2021, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ބޭރު ގައުމުތަކާ އެކުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު