ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެ އަތޮޅު ގާފަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

19 ޖަނަވަރީ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދެވުމުގައި، ސަރުކާރަށް ހޯއްދެވިފައިވާ ކުރިއެރުމާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Encouraged by the Government’s Achievements in Delivering its Pledges
19 January 2011, Press Release