ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިޒިޓަރ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

20 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އެކުލަވާލެއްވި ވިޒިޓަރ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލުތައް މީޑިއާއާ ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
20 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The Visitor Economic Council briefs the media on its functions
20 November 2023, Press Release