ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

19 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

SAARC Secretary-General pays a courtesy call on President Dr Muizzu
19 November 2023, Press Release
ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު