ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީސްކޫލްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

15 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދިންގެ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ ހުރިހާފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ރަނގަޅު ނަމޫނާދައްކައިދޭ ބަޔަކަށް ވެދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެދިވަޑައިގެންފި
15 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The First Lady highlights role of parents and guardians in instilling positive values
15 June 2023, Press Release