ފޮޓޯ އަލްބަމް

މި އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާ ޙައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ ޙައްޖާޖީންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައި ޢަލްވަދާޢު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The Vice President assures government support for Hajj Pilgrims
12 June 2023, Press Release