ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސޭޝެލްސްގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

12 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President pays a courtesy call on the Seychellois President
12 June 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ސޭޝެލްސްގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު