ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސޭޝެލްސްގެ ރައީސް ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވުން

12 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ސޭޝެލްސްގެ ރައީސް ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފި
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
President Solih and Seychellois President Ramkalawan deliver joint statement
12 June 2023, Press Release