ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސޭޝެލްސްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

12 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Key agreements exchanged between the Maldives and Seychelles
12 June 2023, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއާ ސޭޝެލްސްގެ މެދުގައި މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު