ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސޭޝެލްސްގެ ރައީސަށް ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތު

12 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސޭޝެލްސްގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The Maldivian Government welcomes the Seychellois President and First Lady
12 June 2023, Press Release