ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވަރލްޑް ގޭމްސް ބަރލިން 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ކުޅުންތެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޖޫން 2023