ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އައި.ސީ.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

11 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ޞިއްޙީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުން" މަޝްރޫޢު އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
11 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The Vice President launches the healthcare sector ICT infrastructure strengthening project
11 June 2023, Press Release