ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބ. ދަރަވަންދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ޕާކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

25 މޭ 2023