ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާން

16 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and the Cambodian Prime Minister deliver a joint statement
16 January 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު