ފޮޓޯ އަލްބަމް

34ވަނަ ޕޮލިސް އިނީޝިއަލް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

14 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެއްވާކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު
The administration accords high priority to enhancing police services, says the President
14 January 2023, Press Release