ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އަތުގުޅައިލުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

26 ޑިސެންބަރު 2022