ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ބިންހިއްކުން 2023 ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
25 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets island council and WDC members of A.Dh. Mahibadhoo Island: Members express gratitude for land reclamation project planned for 2023
25 December 2022, Press Release