ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ނިލަންދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

24 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލު ގެނެސްދޭނީ މި ސަރުކާރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets G.A. Nilandhoo Island community: Residents applaud administration’s equitable developmental policies
24 December 2022, Press Release