ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ދާންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

23 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރާ އެކުގައި ރައްޔިތުން ތިބުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
23 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President calls for the public’s support of the administration’s developmental agenda
23 December 2022, Press Release