ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ދާންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets G.A. Dhaandhoo Island community, says administration will address their needs
23 December 2022, Press Release