ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

20 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Japanese Minister of State for Foreign Affairs pays a courtesy call on the President
20 December 2022, Press Release
ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު