ފޮޓޯ އަލްބަމް

​ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންނާއި ޕީޓީއޭ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ޑިސެންބަރު 2022