ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ އައު ކިލާސްރޫމްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

17 ޑިސެންބަރު 2022