ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަރައިލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުاللهގެ މައްސަލައިގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

15 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޝަނުން އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުاللهގެ މައްސަލައިގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The Commission on Deaths and Disappearances presents the report on Ahmed Rilwan Abdulla's case to the President
15 December 2022, Press Release