ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

29 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Pakistani High Commissioner presents credentials to the President
29 November 2022, Press Release
ޕާކިސްތާނުގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
29 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު