ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ "ހައިލެވެލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ" ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވަވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The GEAP National Steering Committee holds its first meeting
27 November 2022, Press Release