ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންގެ ވަފުދެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

23 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with EU Ambassadors
23 November 2022, Press Release
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ސަފީރުންގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު