ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމް 2022ގެ ގްރެޖުއޭޝަން ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

23 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމެއްގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެޤައުމެއްގައި އުފެއްދޭ މަސައްކަތްތެރި ޖީލަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The progress of a nation depends on its ability to produce a skilled work force says the Vice President
23 November 2022, Press Release