ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިޞްރުގައި ބާއްވާ ކޮޕް27 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުރާވަޑައިގެންނެވުން

4 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President departs for Sharm El-Sheikh to attend COP27
04 November 2022, Press Release