ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެންޓަލް ހެލްތް ސެންޓަރ ހުޅުވައިދެއްވުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވަށާޖެހޭ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތެއް ހޯދޭނީ އެންމެން އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
10 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
Everyone must work together to achieve wholesome mental well-being, says the First Lady
10 October 2022, Press Release