ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމެޓީ އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ އުނގޫފާރުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމުކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
9 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު