ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ރ. ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ 2022" އެވޯޑް ދިނުމުގެ ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

8 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ ދިވެހި ޒުވާނުން ރިސޯޓްތަކުގައި ކުރަމުންއައި ބުރަ މަސައްކަތް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
8 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު