ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރުއާން" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޯލީ ޤުރުއާން" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The Vice President meets the Maldivian students who participated in the "King Abdulaziz International Competition for Holy Quran"
28 September 2022, Press Release