ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އުތީމު އައު އިންޖީނުގެ އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

27 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހއ. އުތީމުގެ އާ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް ޢިމާރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President inaugurates new powerhouse in H.A. Utheemu
27 September 2022, Press Release