ފޮޓޯ އަލްބަމް

އުތީމުގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

27 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
President and First Lady participate in flag hoisting ceremony to commemorate National Day 2022
27 September 2022, Press Release