ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ހއ. އުތީމު ރައްޔިތުން ދެއްވާ ޖާފަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

26 ސެޕްޓެންބަރު 2022