ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދާއި އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets with the council and WDC of H.Dh. Finey: Residents have faith and trust in the administration
26 September 2022, Press Release