ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސީ.އީ.އޯ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 ސެޕްޓެންބަރު 2022